Σύμφωνα με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο ολιστικής προσέγγισης, που έχει υιοθετηθεί για τα Πολυδύναμα Κέντρα, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων στην τοπική κοινότητα. Τα προγράμματα και οι δράσεις αυτές μπορούν να στοχεύουν αποκλειστικά σε θέματα υγείας, όπως είναι η διατροφή, το κάπνισμα, οι προληπτικές εξετάσεις, κ.α., να επεκτείνονται σε ευρύτερα ζητήματα σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, όπως είναι τα προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας σε παιδιά ή σε ηλικιωμένους, ή να αφορούν την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι η ανεργία, η έλλειψη κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, η ανεπαρκής νομική συμβουλευτική κ.α., τα οποία συνδέονται άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα με την προστασία και βελτίωση της υγείας.

Συστατικό στοιχείο των προγραμμάτων και δράσεων στην κοινότητα είναι η άμεση εμπλοκή των ωφελουμένων στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση. Μόνο με την ενεργό συμμετοχή τους μπορεί να επιτευχθεί η αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου με την ενδυνάμωση του ατόμου και της κοινότητας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης και αυτονομίας, κυρίως όσων ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Οι δράσεις την Κοινότητα εντάσσονται σε δύο κατηγορίες:

  • Κεντρικά προγράμματα που σχεδιάζονται από κοινού ώστε να εφαρμοστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες από όλα τα Πολυδύναμα Κέντρα

  • Τοπικές Δράσεις που σχεδιάζονται με βάση την εκτίμηση των αναγκών του πληθυσμού ευθύνης του κάθε Πολυδύναμου, ο οποίος προκύπτει από τα κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα των κατοίκων, την ηλικιακή σύνθεση και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευπαθών ομάδων (άνεργοι, μετανάστες, χρόνιοι πάσχοντες, κλπ).

Επίσης, για την ικανοποίηση των αναγκών λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους που διαθέτει το κάθε Πολυδύναμο, καθώς και οι δεξιότητες του προσωπικού, οι οποίες αναβαθμίζονται από προγράμματα εκπαίδευσης.

O σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων στην κοινότητα γίνεται με τη συμμετοχή και πρωταρχική ευθύνη του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας σε στενή συνεργασία με το προσωπικό του κάθε Πολυδύναμου καθώς και με αρμόδιους φορείς, είτε θεσμικούς (π.χ. Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας στα σχολεία, Προϊστάμενοι Λεσχών Φιλίας και Βρεφονηπιακών Σταθμών, κλπ), είτε και με άλλους αρμόδιους φορείς, όπως ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις.