Τον Ιούνιο 2021 ξεκίνησαν την πιλοτική τους λειτουργία 5 Ιατρεία διακοπής καπνίσματος σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
Πραγματοποιήθηκαν ομαδικές συνεδρίες από διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από : Πνευμονολόγους, Ψυχολόγους, Επισκέπτες Υγείας.
Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων από τους συμμετέχοντες και τη διεπιστημονική ομάδα ήταν πολύ θετική.
Το πρόγραμμα θα επαναλειτουργήσει πολύ σύντομα και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο.