Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας:
Πατησίων 268, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2283572210 2285713
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Θράππα Μάρκου Ευσταθία
E-mail: d.dim.iatreion@athens.gr

Φόρμα Επικοινωνίας