27/07/23 – 07/08/23: Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη 41 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Στη διαρκή προσπάθεια μας να ενισχύουμε τις υπηρεσίες προς τους